Login

Home > Education > ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รุ่นที่ / พ.ศ. รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ที่ทำงานปัจจุบัน
1/2561 พญ.สุภาภัค  วิลัยหล้า สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2
1/2561 พญ.สุทธตา  สุทธิศิริ สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2
 
2/2562 พญ.ธนัฐนุช วงศ์ชินศรี สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1
2/2562 พญ.พรปิยา ลักขณาศรีวงศ์ สังกัดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต
กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1

 
   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2019-07-02 12:11:37