Login

Home > Education > ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

รุ่นที่ / พ.ศ. รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ที่ทำงานปัจจุบัน
1/2542   นพ.จุมภฎ  พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
1/2542   พญ.สุดารัตน์  พงษ์เมธา  
2/2543   นพ.วัชรพงษ์  กระบี่ศรี (พชท.)
(ลาออกเพื่อรับราชการก่อนครบกำหนดการฝึกอบรม)
โรงพยาบาลบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
2/2543   พญ.นิศา  เลาบริพัตร

โรงพยาบาลพญาไท 1

2/2543   พญ.ปริยสุทธิ์  อินทรสุวรรณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
3/2544   พ.ต.ท.อัญชุลี  ธีระวงศ์ไพศาล

โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

3/2544   พญ.นิอร  พิศอ่อน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
3/2544   นพ.นิติ  พรวิศิษฎ์สกุล โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
4/2545   พญ.อันธิกา  แจคเกอลีน ไคลน์ (พชท.) โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
4/2545   พญ.หทัยวัน  สนั่นเอื้อ โรงพยาบาลบางละมุด จ.ชลบุรี
5/2546   พญ.สุทธาทิพย์  สระพรม คลินิกแพทย์สุทธาทิพย์ จ.สระแก้ว
5/2546   พญ.สรสพร  จูวงษ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
6/2547   พญ.ยุภัตรา  ปัตถามัง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
6/2547   นพ.เจษฎา  ทองเถาว์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
7/2548   พญ.กนิดา  ทัศนิยม (พชท.) ย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
7/2548   พญ.ศรินทร์  มาศเกษม (พชท.) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
7/2548   นพ.พรรธนภ  ตัณฑ์ศุภศิริ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
8/2549   พญ.อัจฉรา  ตราชู (รวมเจริญเกียรติ) (พชท.) โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพฯ
8/2549   พญ.เบญจวรรณ  โรจนอารีย์ โรงพยาบาลปากช่องนานา
8/2549   นพ.วรพงษ์   ศรีสิทธิพจน์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
9/2550 ผศ.กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม (วงษ์นิยม) (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9/2550   พญ.นิรุชา  ปัญโญวัฒน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
9/2550   ญ.สิริกุล  ใจเกษมวงศ์ (ทุ่งวชิรกุล) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
10/2551   พญ.ภัทรี  พหลภาคย์ (เลิศอุทัย) (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10/2551   รศ.พงศธร  พหลภาคย์ (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10/2551   นพ.เอกลักษณ์  แสงศิริรักษ์ โรงพยาบาลสุรินทร์
11/2552   พญ.ฐิติมา  สงวนวิชัยกุล (พชท.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
11/2552 พญ.ณัฏฐ์วรัตถ์  เอนกวิทย์
(พญ.ผกาแพร  วรเศยานนท์)
โรงพยาบาลมหาสารคาม
11/2552   นพ.วิวัฒน์  สารพัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
12/2553   พญ.เกวริน  เกรียงบูรพา (พชท.) คลินิกส่วนตัว 
12/2553   พญ.วันดี  พุกสุภา โรงพยาบาลมะการักษ์
12/2553   พญ.สุกัญญา  เวียงอินทร์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
13/2554 ผศ.ภาพันธ์  วัฒนวิกย์กิจ (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13/2554 ผศ.ศิรินภา  อภิสิทธิ์ภิญโญ (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14/2555 พญ.กิตติยา  พุฒพวง (พชท.) โรงพยาบาลศรีสะเกษ
14/2555   นพ.อัครพัฒน์  เตยะราชกุล (พชท.) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
14/2555   นพ.ทรงพล  โลดทนงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
14/2555   พญ.ชนกานต์  นิยมทอง โรงพยาบาลสุรินทร์
15/2556   นพ.ไกรวุฒิ  เอี่ยมสุขวัฒน์ (พชท.) โรงพยาบาลขอนแก่น
15/2556   นพ.ชัยชนะ  จรูญพิพัฒน์กุล (พชท.) รงพยาบาลตำรวจ
15/2556   พญ.อชิรญา  สุวรรณหงส์ (พชท.) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
16/2557 อ.นรักษ์  ชาติบัญชาชัย (รอดโพธิ์ทอง) (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16/2557 อ.ศิริวรรณ  ปิยวัฒนเมธา  (วราอัศวปติ) (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16/2557 นพ.สิปณัฐ  ศิลาเกษ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
16/2557 พญ.ปุณพร  กมลมุนีโชติ   โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
17/2558 พญ.รัตน์ระพี  ทรัพย์สินชัย (พชท.)   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  จังหวัดชลบุรี
17/2558 พญ.ศิริลักษณ์  ลอดทอน (พชท.)   โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
17/2558 นพ.ธนวัฒน์  ขุราษี (พชท.)   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
17/2558 นพ.พิพัฒน์  เหลืองเลิศบวร (พชท.)   โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
18/2559 พญ.ชมกร  ธเนศนิตย์ (พชท.)  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ
 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
18/2559 พญ.แพรววรินทร์  ว่องสุภัคพันธ์ (พชท.)   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18/2559 พญ.นลิน  ยมดิษฐ์ (พชท.)  โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
18/2559 พญ.ปานใจ  สันดุษฎี (ทองทับ) (พจบ.) สังกัดโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์ ในพระสังฆราชราชูปถัมภ์ จ.อุบลราชธานี 
19/2560 นพ.พงศ์พิสุทธ์  พูนสวัสดิ์พงศ์ (พชท.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19/2560 นพ.ฉายกริช  อาชาอภิสิทธิ์ (พชท.) แผนกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนครปฐม
19/2560 พญ.กุลธิดา  วงศ์ปราการสันติ (พชท.) กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  
19/2560 พญ.อารดา  โตวิศิษฐชัย (พชท.) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ
20/2561   นพ.ณัฏฐชัย  รำเพย (พชท.) คลินิกส่วนตัว
20/2561 นพ.ตวัน  สุนาถวนิชย์กุล (พชท.) สำเร็จการฝึกอบรม
ย้ายไปต่างประเทศ
20/2561 พญ.สริตา  พานทองวิริยกุล (พชท.) ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) 
รพ.ศรีนครินทร์ 
20/2561   พญ.รินธรรม  จารุภาชน์ (พชท.) (ลาออกจากการฝึกอบรม)
21/2562 นพ.พุฒิสรรค์ ทัฬหวรงค์ (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3
21/2562 นพ.เอกอาชาน โควสุภัทร์ (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3
21/2562   พญ.ศุภิสรา ศุกรเสพย์ (พชท.) ลาออกจากการฝึกอบรม
21/2562 พญ.ธนาพร แสงพงศานนท์ (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3
22/2563 พญ.ญานิกา วลีอิทธิกุล (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2
22/2563 พญ.ณัฐชา เลิศอิทธิพร (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2
22/2563 พญ.สรัลชนา  เล้าสกุล (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2
22/2563   พญ.พาขวัญ  รังษีขจี (พจบ.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 2
23/2564 พญ.จุฑามาศ  ทิวทอง (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1
23/2564 พญ.ฉัตรกนิษฐ์  สราญฤทธิชัย (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1
23/2564 นพ.จิรัสย์  สมัคราษฎร์ (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1
23/2564 นพ.วสุธร  วิโรจนกูฎ (พชท.) กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1

 

 

 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2021-11-18 15:51:44